อาจารยประจำหลักสูตร


                  แขนงวิชาฟิสิกส์                  


หัวหน้าแขงวิชาฟิสิกส์

ชื่อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ณรัล ลือวรศิริกุล (Asst. Prof. Dr. Narun Luewarasirikul)
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงฟิสิกส์)                       
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตดุษฏีบัณฑิต  (ฟิสิกส์)
: Doctor of Philosophy (Physics )
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science (Physics ), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ปริญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Bachelor of Science (Physics),  Chulalongkorn University
Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/narun_lu
Emailnarun.lu@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล   รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา อิทธิพงษ์   (Assoc. Prof. Dr. Ammara Ittiphong )
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาฟิสิกส์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(การศึกษาวิทยาศาตร์-ฟิสิกส์), Northumbria University at Newcastle, UK
: Doctor of Philosophy (Eduction Science-Physics), Northumbria University at Newcastle, UK
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Master of Science (Physics) , Srinakharinwirot University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ฟิสิกส์),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
:  Bachelor of Education (Physics), Srinakharinwirot University 
Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/ammara_it
Email: ammara.it@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล   รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.ณรงค์ สังวาระนที (Assoc. Prof. Narong Sangwaranatee)
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาฟิสิกส์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Doctor of Philosophy (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ฟิสิกส์ประยุกต์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Master of Science (Applied Physics) , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
: Bachelor of Science (Physics), Thepsarti Rajabhat Institute 
Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/narong
Email:  narong.sa@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์  (Asst. Prof. Dr. Sansanee Sansiribhan)
ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาฟิสิกส์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(เทคโนโลยีพลังงาน),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:  Doctor of Philosophy ( Energy technology) King Mongkut's University of Technology Thonburi.
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีพลังงาน) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Master of Science ( Energy technology) King Mongkut's University of Technology Thonburi.
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: Bachelor of Science (Physics), Thammasart University.
Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/sansanee/
Email:  sansanee.sa@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล    ผู้ข่วยศาสตราจารย์ .ดร.วิชาญ เลิศลพ (Asst. Prof.Dr. Wichan Lertlop)
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาฟิสิกส์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต.(วิทยาศาสตรศึกษา-ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Srinakharinwirot University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  (การศึกษาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Education ( Education Science-Physics), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ สงขลา
: Bachelor of Education (Sciecnce-Physics) , Srinakharinwirot University :
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Bachelor of Science (Physics),  Ramkhamhaeng University
Website: http://www.elsci.ssru.ac.th/wichan_le
Email: wichan.le@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล    ผู้ข่วยศาสตราจารย์ .ดร.อรวรรณ ริ้วทอง (Asst. Prof.Dr. Orrawan rewthong)
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาฟิสิกส์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(เทคโนโลยีพลังงาน),   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Doctor of Philosophy ( Energy technology) King Mongkut's University of Technology Thonburi.
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Master of Science ( Energy technology) King Mongkut's University of Technology Thonburi.
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์),  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Bachelor of Sciences (Physics) , King Mongkut's University of Technology Thonburi.
Website: http://www.elsci.ssru.ac.th/orrawan/
Email: 
orrawan.re@ssru.ac.th

ชื่อ-นามสกุล    อาจารย์ธนัฐ กรอบทอง (Mr. Thanat Krobthong)
ตำแหน่ง           อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (แขนงวิชาฟิสิกส์)
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Education ( Education Science ) Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:  การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
: Bachelor of Education (Physics) ,Srinakharinwirot University
Website: http://www.elsci.ssru.ac.th/thanat_kr
Email: 
thanat.kr@ssru.ac.th


    <<  กลับหน้าก่อน